Skip to Content

Verklaring betreffende gegevensbescherming voor Facebook Fanpages

Status 12.10.2020

1. Inleiding

Het doet ons plezier dat u interesse hebt voor onze Facebook Fanpage (“Fanpage”) en voor ons bedrijf. De bescherming van uw persoonsgegevens is erg belangrijk voor ons. We leven de wettelijke bepalingen over gegevensbescherming en gegevensbeveiliging na.

Daarom moeten we bijgevolg voldoen aan de General Data Protection Regulation (GDPR), en alle andere relevante wetten inzake bescherming van persoonlijke gegevens.

Hierna volgt informatie over welke persoonsgegevens wij verzamelen bij het aanbieden van deze dienst en hoe we deze gegevens verwerken.

2. Verantwoordelijke partij / Contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming

Henkel Belgium NV, Esplanade 1, postbus 101, 1020 Brussel (“wij”, “ons” of “Henkel”) is de verantwoordelijke partij voor de gegevensverwerking die vereist is om de dienst te leveren en zoals beschreven in deze verklaring betreffende de gegevensbescherming. Dit sluit de gegevensverwerking van de zogenaamde “Site-Insights” uit, waarvoor we de verantwoordelijkheid delen met Facebook Ireland Limited (“Facebook”).

Denk eraan dat het gebruik van onze Fanpage leidt tot verdere verwerking van uw persoonsgegevens door Facebook, niet beperkt tot de “Site-Insights”-optie. In zoverre (in het bijzonder met betrekking tot de technische mogelijkheid om deze Fanpage te gebruiken) verwijzen we naar de verklaring betreffende gegevensbescherming door Facebook via https://www.facebook.com/privacy/explanation.

Indien onze Fanpage gekoppeld is aan andere websites of online inhoud, dan gelden respectievelijk de verklaringen betreffende gegevensbescherming van die diensten.

U kunt contact opnemen met onze Data Protection Delegate, functionaris voor gegevensbescherming Dhr. Jan Sturtewagen op het adres Henkel Belgium NV, Esplanade 1, postbus 101, 1020 Brussel, of via compliance.benelux@henkel.com.

3. Algemene verwerking van gegevens

3.1 Communicatie met ons/Community Management

Regelmatig ontvangen we privé-berichten met inhoud rechtsreeks aan ons geadresseerd. We regularly receive private messages with content directly addressing us. Indien u met ons contact opneemt, bijvoorbeeld om een (privé-)vraag te stellen over een product dat we hebben voorgesteld op onze Fanpage, dan zullen we gebruikmaken van uw naam, uw gebruikersnaam en eventueel uw e-mailadres en andere gegevens die u ons hebt verstrekt om op uw vraag te antwoorden.

De verwerking gebeurt op grond van wettelijke bepalingen, die ons toelaten om persoonsgegevens te verwerken, voor zover dit noodzakelijk is om uw vraag te beantwoorden (bijv. Art. 6 para. 1 b) GDPR) of omwille van ons gerechtvaardigd belang om u de gewenste informatie te verstrekken (Art. 6 para. 1 f) GDPR).

Na het beantwoorden van uw vraag, verwijderen we uw vraag en alle informatie binnen een termijn van één (1) jaar vanaf het einde van het kalenderjaar waarin uw vraag werd beantwoord.

Daarnaast worden opmerkingen en andere inhoud die worden bekendgemaakt op Henkel's Fanpage en in andere openbare ruimtes van Facebook, die rechtstreeks voor ons bedoeld zijn of op een andere manier ons betreffen (bijvoorbeeld inhoudelijke over een product van Henkel), door ons verzameld om te kunnen reageren op de respectievelijke inhoud. We kunnen dienovereenkomstig reageren, afhankelijk van het soort inhoud. We kunnen bijvoorbeeld de auteur benaderen om te helpen met het gebruik van onze producten of feedback en beoordelingen overwegen bij het verbeteren van onze producten. We maken ook rapporten over de prestaties van een inhoudelijk bericht, met inbegrip van de likes en engagement acties met als doel om er zelf over te leren en ons public relations netwerk te verbeteren.

De verwerking van deze gegevens is gebaseerd op wettelijke bepalingen (met name gerechtvaardigd belang) die ons in staat stellen om adequaat te reageren op openbare communicatie die betrekking heeft op ons (art. 6 para 1 f) GDPR).

Inhoud die u op onze Fanpage of in andere openbare ruimtes van Facebook heeft geplaatst, kan worden verwijderd op eenzelfde manier als dit mogelijk is met andere van uw bijdragen op het platform. We behouden ook het recht voor om oudere reacties van onze Fanpage van tijd tot tijd te verwijderen. Als u inhoud uit onze Fanpage wenst te verwijderen, stuur ons een e-mail naar het hierboven genoemde adres.

3.2 Community-Functies

U hebt de keuze uit verschillende functies die we aanbieden op onze Fanpage om te communiceren met anderen, zoals het posten van een reactie op onze wall, een opmerking plaatsen, en een post liken of delen.

We willen erop wijzen dat dit gedeelte openbaar is en dat bijgevolg alle informatie die u post of meedeelt voor registratie voor anderen zichtbaar is. We kunnen niet controleren op welke manier de gebruikers van onze Fanpage deze informatie behandelen. We kunnen vooral niet voorkomen dat anderen u berichten sturen.

Alle gegevens die u verstrekt voor de community-functies verwerken we met het oog op de correcte werking van deze functies. Zonder gegevens kunnen we u de community-functies niet bieden. De verwerking van deze gegevens is gebaseerd op wettelijke bepalingen die ons toelaten om persoonsgegevens te verwerken, voor zover dit nodig is voor het gebruik van onze diensten of de uitvoering van een overeenkomst (bijv. Art. 6 para. 1 b) GDPR), of omdat het een gerechtvaardigd belang vorm om het gebruik van onze functies zo gemakkelijk en efficiënt mogelijk te maken (Art. 6 para 1 f) GDPR).

3.3 Sectoropvolging

We volgen alle publicaties op in verband met de bedrijfssectoren waarin we actief zijn, d.w.z. Beauty Care (schoonheids- en verzorgingsproducten), Adhesive Technologies (kleefstoffen) en Laundry and Home Care (was- en reinigingsmiddelen). Daarom verzamelen we de inhoud die in de openbare rubrieken van Social Media wordt gepost en verband houdt met deze bedrijfssectoren (bv. inhoud waarin een cosmeticaproduct of wasmiddel wordt besproken of gedemonstreerd).

De inhoud in verband met onze bedrijfssectoren wordt opgeslagen en onderzocht met het doel inzicht te verwerven in het openbare debat aangaande deze bedrijfssectoren. De verworven inzichten zullen we gebruiken om onze eigen publiekscommunicatie te verbeteren en in overeenstemming te brengen met het openbare debat. De verwerking van deze gegevens gebeurt op basis van de wettelijke regels. Deze staan ons toe om persoonsgegevens te verwerken omdat wij er een gerechtvaardigd belang bij hebben om onze publiekscommunicatie te verbeteren door ze in overeenstemming te brengen met het openbare debat (Art. 6, §1, f) GDPR).

We verwijderen inhoud die in de openbare ruimte van Social Media-platforms wordt verzameld uit onze systemen een jaar na het verzamelen. Indien u, op welk moment dan ook, content van onze Fanpage wilt verwijderen, stuur ons een e-mail naar het hierboven genoemde adres.

3.4 Loterijen en andere wedstrijden

Nu en dan bieden we op onze Fanpage loterijen en andere wedstrijden. Indien u wil deelnemen, vragen we u om identificatie- en contactgegevens te bezorgen (zoals naam, geboortedatum, adres, e-mailadres enz.; meer informatie kan vereist zijn voor de wedstrijd, bijvoorbeeld het antwoord op een quizvraag, foto’s of het resultaat van een online game). We gebruiken deze informatie voor de correcte uitvoering van de loterij of wedstrijd, en indien nodig voor juridische verdediging of om misbruik op te sporen.

Meer informatie vindt u in de deelnamevoorwaarden voor elke loterij/wedstrijd. Indien u ons uw toestemming gaf bij de deelname aan de loterij/wedstrijd gebruiken we uw informatie voor de doeleinden opgenomen in de verklaring van toestemming.

De verwerking van gegevens gebeurt op grond van wettelijke bepalingen, die ons toelaten om persoonsgegevens te verwerken indien dit nodig is voor de correcte uitvoering van de loterij/wedstrijd (bijv. Art. 6 para. 1 b) GDPR), omdat u ons uw toestemming gaf (Art. 6 para. 1 a) GDPR) of in het kader van ons gerechtvaardigd belang om fraude te voorkomen of om een efficiënte juridische verdediging te vrijwaren (Art. 6 para. 1 f) GDPR).

De duur voor het opslaan van gegevens zal vermeld worden in de respectieve verklaring betreffende gegevensbescherming voor elke loterij/wedstrijd.

3.5 Uitnodigingen voor evenementen

Nu en dan kondigen we evenementen aan op onze Fanpage, waarvoor een registratie kan vereist zijn. Indien u zich registreert voor een van onze evenementen verwerken we de door u bij registratie verstrekte persoonsgegevens, zoals uw naam, adres, contactgegevens en communicatie (telefoonnummer en e-mailadres) en de andere informatie die vereist zijn voor het evenement (bijvoorbeeld om de gastenlijst samen te stellen, accreditatie, toegangscontrole, planning van de ruimte en catering) en/of informatie die noodzakelijk is om u uw uitnodiging en informatie voor het specifieke evenement te bezorgen. Bovendien is het mogelijk dat we uw informatie gebruiken om misbruik op te sporen en met het oog op onze juridische verdediging.

De verwerking van gegevens gebeurt op grond van wettelijke bepalingen, die ons toelaten om persoonsgegevens te verwerken indien dit nodig is voor de registratie voor en deelname aan een evenement (bijv. Art. 6 para. 1 b) GDPR) of omdat we een gerechtvaardigd belang hebben om fraude te bestrijden of om een efficiënte juridische verdediging te vrijwaren (Art. 6 para. 1 f) GDPR).

Indien u zich registreert voor een evenement, zullen we registratiedata verwijderen binnen drie jaar na afloop van het kalenderjaar waarin het evenement heeft plaats gevonden.

3.6 Chatbot

We stellen een chatbot ter beschikking op onze Fanpage. Het is mogelijk om de chatbot te gebruiken zonder persoonsgegevens te delen. Indien u persoonlijke informatie invoert in het tekstvak bij het gebruik van de chatbot, dan zullen we uw gegevens enkel gebruiken om uw vraag te beantwoorden. Indien we uw vraag bewaren voor een proces van interne herziening, dan zullen we uw persoonsgegevens vooraf verwijderen.

De verwerking van gegevens gebeurt op grond van wettelijke bepalingen, die ons toelaten om persoonsgegevens te verwerken indien dit nodig is om uw vraag te beantwoorden (bijv. Art. 6 para. 1 b) GDPR) of omdat we een gerechtvaardigd belang hebben om fraude te bestrijden of om een efficiënte juridische verdediging te vrijwaren (Art. 6 para. 1 f) GDPR).

Indien u niet instemde met een langere opslagtermijn, d.w.z. binnen ons klantrelatiebeheer, zullen we uw gegevens enkel opslaan zolang dit nodig is om de aan de bovenvermelde doeleinden te voldoen of zolang dit nodig is om te voldoen aan de wettelijke verplichting om de gegevens te bewaren.

3.7 Testen van een product

U hebt mogelijk uw contactgegevens en uw adres opgegeven tijdens uw deelname aan het testen van een product die we via onze Fanpage hebben uitgevoerd. Wij zullen uw gegevens gebruiken voor het uitvoeren van de product test. We sturen uw gegevens niet door naar derden, tenzij voor het uitvoeren van de product test.

De verwerking en het gebruik van uw gegevens zijn gebaseerd op wettelijke bepalingen die deze handelingen rechtvaardigen op grond van het feit dat de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van de product (art. 6 para 1 b) GDPR).

Als u geen toestemming hebt gegeven voor een langere opslagduur, bijvoorbeeld in het kader van ons klantenrelatiebeheer, slaan we de gegevens niet langer op dan nodig is om aan het bovengenoemde doel te voldoen of zolang als vereist is in het geval een wettelijke bewaarplicht van toepassing is.

3.8 Enquêtes

Mogelijk hebt u uw contactgegevens verstrekt, bijvoorbeeld uw e-mailadres tijdens uw deelname aan een enquête. Wij zullen uw gegevens gebruiken voor het uitvoeren van de enquête.

We sturen uw gegevens niet door naar derden, tenzij voor het uitvoeren van de enquête.

De verwerking en het gebruik van uw gegevens is gebaseerd op wettelijke bepalingen die deze handelingen rechtvaardigen op grond van het feit dat wij een gerechtvaardigd belang hebben bij het gebruik van uw antwoorden in de enquête waaraan u hebt deelgenomen (art. 6 para 1 f) GDPR).

Als u geen toestemming hebt gegeven voor een langere opslagduur, bijvoorbeeld in het kader van ons klantenrelatiebeheer slaan we de gegevens niet langer op dan nodig is om aan het bovengenoemde doel te voldoen of zolang als vereist is in het geval een wettelijke bewaarplicht van toepassing is.

3.9 Gebruiksanalyse / Site-Insights

In gedeelde verantwoordelijkheid met Facebook analyseren we de manier waarop u onze Fanpage gebruikt (Site-Insights).

De informatie die door de GDPR vereist is aangaande de verwerking van gegevens voor Site-Insight is te lezen op de website van Facebook; momenteel vindt u de verklaring betreffende gegevensbescherming van Facebook via de link https://www.facebook.com/privacy/explanation.

Facebook zal u de relevante gegevens bezorgen over de overeenkomst tussen Facebook en Henkel Belgium N.V. betreffende de verwerking van gegevens als gezamenlijk voor de verwerking verantwoordelijken in overeenstemming met Art. 26 GDPR; momenteel vindt u deze informatie via deze link: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.

In de context van Site-Insight ontvangen we enkel geanonimiseerde statistische gegevens - we hebben bijgevolg geen toegang tot persoonsgegevens die verwerkt worden door Facebook.

4. Overdracht van persoonsgegevens

Een mededeling van persoonsgegevens vindt plaats in de volgende gevallen:

 • Persoonsgegevens worden meegedeeld aan autoriteiten voor strafrechtelijke vervolging en, indien nodig, ook aan derden die schade lijden indien dit noodzakelijk is om misbruik van onze diensten te onderzoeken. Dit gebeurt echter enkel indien er specifieke aanwijzingen zijn voor onrechtmatig gebruik of misbruik. Persoonsgegevens kunnen worden meegedeeld met het oog op het versterken van de voorwaarden voor het gebruik van onze diensten of andere overeenkomsten, of, indien noodzakelijk om wettelijke claims te bepalen, uit te oefenen of te verdedigen. Ons gerechtvaardigd belang voor de verwerking is het vrijwaren van de correcte werking van onze website en om desgevallend wettelijke claims te bepalen, uit te oefenen of te verdedigen. We zijn ook wettelijk verplicht om informatie te verstrekken aan bepaalde overheidsinstanties. Dit zijn autoriteiten voor strafrechtelijke vervolging, overheden die administratieve vergrijpen vervolgen en bestraffen met boetes en de belastingdienst. Ons gerechtvaardigd belang voor de verwerking is het voorkomen van misbruik, het vervolgen van misdrijven en desgevallend het bepalen, uitoefenen of verdedigen van wettelijke claims (bijv. Art. 6 para. 1 f) GDPR). Voor het leveren van onze diensten moeten we een beroep doen op derden en externe dienstleveranciers binnen een contractuele relatie (“verwerker”). Categorieën van dergelijke verwerkers kunnen zijn kantoren, leveranciers van fulfillment-diensten en leveranciers van IT-diensten.

  In dergelijke situaties zal informatie worden meegedeeld aan deze bedrijven of aan individuele personen om verdere verwerking mogelijk te maken. We selecteren zorgvuldig deze externe dienstleveranciers en we onderzoeken hen regelmatig om er zeker van te zijn dat onze privacy gevrijwaard wordt. Verwerkers mogen enkel gegevens gebruiken met het oog op de door ons bepaalde doeleinden. Ze zijn er via overeenkomsten met ons ook toe gebonden om gegevens uitsluitend te verwerken in overeenstemming met deze verklaring betreffende gegevensbescherming en met Europese en Duitse wetten betreffende gegevensbescherming.

  Binnen het hierboven omschreven kader van potentiële overdrachten, is het ook mogelijk dat de derde, gebonden aan instructies, de gegevens verwerkt buiten de EU (“derde landen”).
 • Elke mededeling van gegevens aan een partij buiten de EU wordt uitgevoerd in overeenstemming met toepasselijke wetten aangaande gegevensbescherming. Voor zover de Europese Commissie niet verklaard heeft dat een derde land een afdoende niveau van gegevensbescherming biedt, zullen we voldoende garanties bieden om te zorgen voor afdoende bescherming van uw gegevens. Hiertoe kan met de verwerker een overeenkomst worden afgesloten waarin de EU Standard Contract Clauses (https://commission.europa.eu/law/law-topic/data-protection/data-protection-eu_en) zijn opgenomen.
 • Tijdens de verdere ontwikkeling van onze activiteiten is het mogelijk dat de structuur van Henkel Belgium N.V. verandert door wijziging van de rechtsvorm, oprichting, verwerving of verkoop van dochterondernemingen, bedrijfsafdelingen of -onderdelen. In geval van dergelijke transacties wordt de klantinformatie samen doorgegeven met het onderdeel van het bedrijf dat wordt overgedragen. Hiertoe zorgen we ervoor elke mededeling van persoonsgegevens aan derden verloopt in overeenstemming met deze verklaring betreffende gegevensbescherming en toepasselijke wetgeving betreffende gegevensbescherming. Een dergelijke overdracht van persoonsgegevens kan worden gerechtvaardigd door een gerechtvaardigd belang om indien nodig de structuur van ons bedrijf aan te passen aan de economische omstandigheden (Art. 6 para. 1 f) GDPR).

5. Uw recht als gegevenssubject

Als gegevenssubject hebt u het recht om op ieder ogenblik informatie te verkrijgen over de over u opgeslagen gegevens. Bovendien hebt u het recht op rechtzetting, het recht op beperking van verwerking en mogelijk het recht op gegevensportabiliteit. Daarnaast hebt u het recht om klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming.

DAARNAAST MAG U BEZWAAR INDIENEN TEGEN DE VERWERKING VAN GEGEVENS OM REDENEN DIE VOORTVLOEIEN UIT UW SPECIFIEKE SITUATIE; INDIEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS GEBEURT OP GROND VAN ART. 6 PARA. 1 LIT. E OF LIT. 1 f) GDPR).

Indien u toestemming hebt gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u deze in de toekomst op om het even welk moment intrekken.

Met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens door Site-Insights treedt Facebook op als de gezamenlijke contactpersoon die alle aanvragen behandelt met betrekking tot de uitoefening van de bovenvermelde rechten.

6. Wijziging van deze verklaring betreffende gegevensbescherming

De status van deze verklaring betreffende gegevensbescherming is 12/10/2020.

De ontwikkeling van onze Fanpage kan een impact hebben op de manier waarop we persoonsgegevens verwerken. We behouden het recht om deze verklaring betreffende gegevensbescherming aan te passen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving betreffende gegevensbescherming. We adviseren daarom om regelmatig een bezoek te brengen aan onze Fanpage om op de hoogte te blijven van eventuele updates van onze verklaring betreffende gegevensbescherming.

Verklaring betreffende gegevensbescherming – Sociale netwerken

Status 05.10.2020

1. Inleiding

Het doet ons genoegen dat u interesse toont voor ons socialemediakanaal en voor onze onderneming. De bescherming van uw persoonsgegevens is erg belangrijk voor ons en we eerbiedigen de wettelijke bepalingen inzake gegevensbescherming en gegevensbeveiliging.

Dat betekent dat we de Algemene Verordening Gegevensbescherming of GDPR naleven, alsook alle andere relevante regelgeving m.b.t. gegevensbescherming.

Hieronder vindt u informatie over de persoonsgegevens die wij bij het aanbieden van deze dienst verzamelen en de manier waarop we met deze gegevens omgaan.

2. Verantwoordelijke partij / Contactgegevens van de verantwoordelijke voor gegevensbescherming

Henkel Belgium NV, Esplanade 1, PO Box 101, 1020 Brussel (hierna ‘wij/we’, ‘ons/onze’ of ‘Henkel’ genoemd) is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking die vereist is om de dienst te verlenen en zoals beschreven in deze gegevensbeschermingsverklaring.

We wijzen erop dat het gebruik van onze socialemediakanalen tot de verdere verwerking van uw persoonsgegevens door de betreffende socialemediaprovider leidt, hetgeen niet noodzakelijk beperkt blijft tot uw interactie met ons of onze socialemediakanalen. In dit verband (vooral met betrekking tot de technische mogelijkheid om onze socialemediakanalen te gebruiken) verwijzen we naar de gegevensbeschermingsverklaring van de betreffende socialemediaprovider op de volgende links:

YouTube : https://policies.google.com/privacy?gl=DE&hl=nl
Instagram : https://help.instagram.com/155833707900388
Pinterest : https://policy.pinterest.com/nl/privacy-policy
Twitter : https://twitter.com/en/privacy
vKontakte : https://vk.com/privacy
Odnoklassniki : https://ok.ru/res/privacypolicy.html

Indien onze socialemediakanalen aan andere websites of online-inhoud gekoppeld zijn, zijn de gegevensbeschermingsverklaringen van de betreffende diensten van toepassing.

U kunt contact opnemen met onze verantwoordelijke voor gegevensbescherming, de heer Jan Sturtewagen op het adres van Henkel Belgium NV, Esplanade 1, PO Box 101, 1020 Brussel of via compliance.benelux@henkel.com.

3. Algemene verwerking van gegevens

3.1 Communicatie met ons / Community-beheer

We ontvangen regelmatig privéberichten met inhoud die rechtstreeks over ons gaat. Indien u met ons contact opneemt – bv. omdat u ons in een privébericht een vraag stelt over een product dat we op onze socialemediakanalen voorgesteld hebben –, gebruiken we uw naam en eventueel uw gebruikersnaam en andere gegevens die u verstrekt hebt, om uw vraag te beantwoorden.

De verwerking van deze gegevens is gebaseerd op wettelijke bepalingen. Zij staan ons toe om persoonsgegevens te verwerken voor zover dit nodig is om uw vraag te beantwoorden (bv. art. 6, lid 1, b) van de GDPR) of vanwege ons gerechtvaardigd belang om u de gewenste informatie te verstrekken (art. 6, lid 1, f) van de GDPR).

Nadat we uw vraag beantwoord hebben, wissen we uw vraag en alle informatie binnen het jaar na het einde van het kalenderjaar waarin uw vraag beantwoord werd.

We verzamelen ook commentaren en andere contentstukken die op de socialemediakanalen van Henkel en in andere publiek toegankelijke rubrieken van het socialemediaplatform verschijnen en die rechtstreeks over ons gaan of die op een andere manier naar ons verwijzen (bv. inhoud waarin producten van Henkel genoemd worden). Dit verschaft ons de mogelijkheid om op de betreffende inhoud te reageren en afhankelijk van het soort inhoud doen we dit ook. We kunnen bijvoorbeeld contact opnemen met de auteur om hem/haar met het gebruik van onze producten te helpen of we kunnen rekening houden met feedback en beoordelingen bij het verbeteren van onze producten. We kunnen ook rapporten aanmaken over de prestaties van bepaalde content waarin we het aantal likes en engagement-acties bijhouden om bij te leren en onze pr-werkzaamheden te verbeteren.

De gegevens worden verwerkt conform de wettelijke bepalingen. Zij staan ons toe om persoonsgegevens te verwerken omdat wij er een gerechtvaardigd belang bij hebben om passend te reageren op publieke mededelingen die op ons betrekking hebben (art. 6, lid 1, f) van de GDPR).

Inhoud die u op onze socialemediakanalen of in andere publiek toegankelijke rubrieken van het socialemediaplatform gepost hebt, kunt u op dezelfde manier wissen als eender welke van uw bijdragen op het platform. Wij behouden ons het recht voor om oudere commentaren op onze socialemediakanalen van tijd tot tijd te wissen. Indien u op eender welk moment content van onze socialemediakanalen wenst te verwijderen, verzoeken wij u om ons een e-mailbericht te sturen naar bovenstaand adres.

3.2 Community-functies

Om met anderen te communiceren kunt u kiezen uit verschillende functies die we op onze sociale media aanbieden. Zo kunt u een reactie posten, een opmerking plaatsen of een post liken of delen.

We willen erop wijzen dat dit gedeelte openbaar is. Alle informatie die u post of meedeelt om u te registreren, is dus zichtbaar voor anderen. We kunnen niet controleren hoe andere gebruikers deze informatie verwerken en we kunnen vooral niet voorkomen dat anderen u berichten sturen.

Alle gegevens die u voor de community-functies verstrekt, verwerken we om de correcte werking van deze functies te verzekeren. Zonder deze gegevens kunnen we u de community-functies niet aanbieden. De verwerking van deze gegevens is gebaseerd op wettelijke bepalingen die ons toestaan om persoonsgegevens te verwerken voor zover dit nodig is voor het gebruik van onze diensten of de uitvoering van een overeenkomst (art. 6, lid 1, b) van de GDPR), of omdat we er een gerechtvaardigd belang bij hebben om het gebruik van onze functies zo makkelijk en efficiënt mogelijk te maken (art. 6, lid 1, f) van de GDPR).

3.3 Sectoropvolging

We volgen alle publicaties op in verband met de bedrijfssectoren waarin we actief zijn, d.w.z. Beauty Care (schoonheids- en verzorgingsproducten), Adhesive Technologies (kleefstoffen) en Laundry and Home Care (was- en reinigingsmiddelen). Daarom verzamelen we de inhoud die in de openbare rubrieken van socialemediaplatforms wordt gepost en verband houdt met deze bedrijfssectoren (bv. inhoud waarin een cosmeticaproduct of wasmiddel besproken of gedemonstreerd wordt).

De inhoud in verband met onze bedrijfssectoren wordt opgeslagen en onderzocht om inzicht te verwerven in het publieke debat over deze bedrijfssectoren. We gebruiken de verworven inzichten om onze eigen publiekscommunicatie te verbeteren en in overeenstemming te brengen met het publieke debat. De gegevens worden verwerkt conform de wettelijke bepalingen. Zij staan ons toe om persoonsgegevens te verwerken omdat wij er een gerechtvaardigd belang bij hebben om onze publiekscommunicatie te verbeteren door ze op het publieke debat af te stemmen (art. 6, §1, f) van de GDPR).

De inhoud die we in de openbare rubrieken van socialemediaplatforms vergaren, verwijderen we uit onze systemen één jaar na de vergaring. Indien u op eender welk moment content van onze socialemediakanalen wenst te verwijderen, verzoeken wij u om ons een e-mailbericht te sturen naar bovenstaand adres.

3.4 Loterijen en andere wedstrijden

Nu en dan bieden we op onze sociale media loterijen en andere wedstrijden aan. Indien u wilt deelnemen, vragen we u om ons uw identificatie- en contactgegevens te verstrekken (bv. naam, geboortedatum, adres, e-mailadres, enz.; voor een bepaalde wedstrijd kan bijkomende informatie vereist zijn zoals het antwoord op een quizvraag, foto’s of het resultaat van een onlinespel). We gebruiken deze informatie voor de correcte uitvoering van de loterij of wedstrijd, en indien nodig voor onze juridische verdediging of om misbruik op te sporen.

Meer informatie vindt u in de deelnamevoorwaarden van elke loterij/wedstrijd. Indien u hiermee instemde bij uw deelname aan de loterij/wedstrijd, gebruiken we uw informatie voor de doeleinden die in de instemmingsverklaring vermeld staan.

De gegevens worden verwerkt conform de wettelijke bepalingen. Zij staan ons toe om persoonsgegevens te verwerken indien dit nodig is voor de correcte uitvoering van de loterij/wedstrijd (bv. art. 6, lid 1, b) van de GDPR), omdat u ons uw toestemming gaf (art. 6, lid 1, a) van de GDPR) of omdat wij er een gerechtvaardigd belang bij hebben om fraude te voorkomen of een rechtsvordering op doeltreffende wijze te onderbouwen (art. 6, lid 1, f) van de GDPR).

De gegevensbeschermingsverklaring voor elke loterij/wedstrijd vermeldt gedurende welke termijn de gegevens bijgehouden zullen worden.

3.5 Uitnodiging voor events

Nu en dan kondigen we op onze socialemediakanalen events aan waarvoor registratie vereist kan zijn. Indien u zich voor een van onze events registreert, verwerken we de persoonsgegevens die u daarbij verstrekt zoals uw naam en adres, uw contact- en communicatiegegevens (telefoonnummer en e-mailadres) en de overige informatie die vereist is voor het event (bv. voor de opstelling van de gastenlijst, de accreditaties, de toegangscontrole, de indeling van de ruimte en de catering) en/of de nodige gegevens om u uw uitnodiging voor het specifieke event en de bijbehorende informatie te bezorgen. Daarnaast kunnen we uw informatie gebruiken om misbruiken op te sporen en onze juridische verdediging voor te bereiden.

De gegevens worden verwerkt conform de wettelijke bepalingen. Zij staan ons toe om persoonsgegevens te verwerken indien dit nodig is voor de registratie voor en deelname aan een event (art. 6, lid 1, b) van de GDPR) of omdat we er een gerechtvaardigd belang bij hebben om fraude te bestrijden of een rechtsvordering op doeltreffende wijze te onderbouwen (art. 6, lid 1, f) van de GDPR).

Indien u zich registreert voor een event, wissen we uw registratiegegevens binnen drie jaar na het einde van het kalenderjaar waarin het event plaatsvond.

3.6 Chatbot

We kunnen een chatbot ter beschikking stellen op onze sociale media. Het is mogelijk om de chatbot te gebruiken zonder persoonsgegevens te delen. Indien u bij het gebruik van de chatbot persoonsgegevens invoert in het tekstvak, gebruiken we uw gegevens uitsluitend om uw vraag te beantwoorden. Indien we uw vraag opslaan met het oog op een interne beoordelingsprocedure, verwijderen we eerst uw persoonsgegevens.

De gegevens worden verwerkt conform de wettelijke bepalingen. Zij staan ons toe om persoonsgegevens te verwerken indien dit nodig is om uw vraag te beantwoorden (art. 6, lid 1, b) van de GDPR) of omdat we er een gerechtvaardigd belang bij hebben om fraude te bestrijden of een rechtsvordering op doeltreffende wijze te onderbouwen (art. 6, lid 1, f) van de GDPR).

Indien u geen toestemming gegeven hebt voor een langere bewaringstermijn (bv. in het kader van ons klantenrelatiebeheer), bewaren we uw gegevens slechts zolang dit nodig is voor bovenstaande doeleinden of voor de nakoming van de wettelijke verplichting om de gegevens te bewaren.

3.7 Producttest

Het is mogelijk dat u uw contactgegevens en adres verstrekt hebt bij uw deelname aan producttests die we via onze socialemediakanalen uitgevoerd hebben. We gebruiken uw gegevens voor de uitvoering van de producttest.

We versturen uw gegevens niet naar derde partijen tenzij voor de doeleinden van de uitvoering van de producttest.

De gegevens worden verwerkt en gebruikt conform de wettelijke bepalingen. Zij staan ons toe om persoonsgegevens te verwerken indien dit nodig is om de producttest uit te voeren waaraan u deelneemt (art. 6, lid 1, b) van de GDPR).

Indien u geen toestemming gegeven hebt voor een langere bewaringstermijn (bv. in het kader van ons klantenrelatiebeheer), bewaren we uw gegevens slechts zolang dit nodig is voor bovenstaande doeleinden of zolang dit vereist is ingeval er een wettelijke bewaringstermijn van toepassing is.

3.8 Enquêtes

Het is mogelijk dat u uw contactgegevens (bv. uw e-mailadres) verstrekt hebt bij uw deelname aan een enquête. We gebruiken uw gegevens voor de uitvoering van de enquête.

We versturen uw gegevens niet naar derde partijen tenzij voor de doeleinden van de uitvoering van de enquête.

De gegevens worden verwerkt conform de wettelijke bepalingen. Zij staan ons toe om persoonsgegevens te verwerken indien wij er een prevalerend gerechtvaardigd belang bij hebben om gebruik te maken van uw antwoorden op de enquête waaraan u deelnam (art. 6, lid 1, f) van de GDPR).

Indien u geen toestemming gegeven hebt voor een langere bewaringstermijn (bv. in het kader van ons klantenrelatiebeheer), bewaren we uw gegevens slechts zolang dit nodig is voor bovenstaande doeleinden of zolang dit vereist is ingeval er een wettelijke bewaringstermijn van toepassing is.

4.Overdracht van persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden in de volgende gevallen meegedeeld:

 • Persoonsgegevens worden meegedeeld aan de justitiële overheden en, indien nodig, ook aan benadeelde derden indien dit noodzakelijk is om misbruik of onrechtmatig gebruik van onze diensten te onderzoeken. Dit gebeurt echter enkel indien er specifieke aanwijzingen zijn voor dergelijk onrechtmatig gebruik of misbruik. Persoonsgegevens kunnen ook meegedeeld worden om de naleving af te dwingen van de algemene gebruiksvoorwaarden waaraan onze diensten of andere overeenkomsten onderworpen zijn of, indien nodig, om rechtsvorderingen vast te stellen, uit te oefenen of te onderbouwen. Ons gerechtvaardigd belang bij de verwerking is het veiligstellen van de correcte werking van onze socialemediakanalen en, desgevallend, het vaststellen, uitoefenen of onderbouwen van rechtsvorderingen, naargelang van het geval. We zijn ook wettelijk verplicht om informatie te verstrekken aan bepaalde overheidsinstanties. Het betreft de justitiële overheden, de overheidsdiensten die administratieve vergrijpen vervolgen en beboeten, en de belastingdiensten. Ons gerechtvaardigd belang bij de verwerking is het voorkomen van misbruik, het vervolgen van misdrijven en, desgevallend, het vaststellen, uitoefenen of onderbouwen van rechtsvorderingen (bv. art. 6, lid 1, f) van de GDPR).
 • Voor het verlenen van onze diensten moeten we een beroep doen op derde ondernemingen en externe dienstverleners binnen het kader van een contractuele relatie (hierna ‘de verwerkers’ genoemd). Categorieën van dergelijke verwerkers kunnen zijn kantoren, fulfillment-dienstverleners en IT-dienstverleners. In dergelijke gevallen worden gegevens aan deze bedrijven of individuele personen meegedeeld om verdere verwerking mogelijk te maken. We selecteren deze externe dienstverleners zorgvuldig en onderwerpen hen regelmatig aan onderzoeken om er zeker van te zijn dat uw privacy gevrijwaard wordt. Verwerkers mogen de gegevens slechts gebruiken voor de door ons bepaalde doeleinden. Op basis van overeenkomsten met ons zijn ze er ook toe verplicht om de gegevens uitsluitend conform deze gegevensbeschermingsverklaring en de Europese en Duitse wetten inzake gegevensbescherming te verwerken. In het kader van de mogelijke overdrachten die hierboven beschreven worden, kan het gebeuren dat een derde partij, die aan instructies gebonden is, de gegevens in landen buiten de EU (‘derde landen’) verwerkt.
 • Elke mededeling van gegevens aan een partij buiten de EU verloopt conform de van toepassing zijnde wetten inzake gegevensbescherming. Zolang de Europese Commissie niet verklaard heeft dat een derde land een toereikend niveau van gegevensbescherming biedt, zullen we voldoende garanties bieden om een passende bescherming van uw gegevens te verzekeren. Hiertoe kan met de verwerker een overeenkomst gesloten worden waarin de standaardcontractbepalingen van de EU opgenomen zijn (https://commission.europa.eu/law/law-topic/data-protection/data-protection-eu_en).
 • In het kader van de verdere uitbouw van onze activiteiten kan de structuur van Henkel Belgium veranderen als gevolg van een wijziging van de rechtsvorm of de oprichting, acquisitie of verkoop van dochterondernemingen, divisies of delen van de onderneming. Bij dergelijke transacties worden de klantengegevens doorgegeven samen met het onderdeel van het bedrijf dat overgedragen wordt. In dit verband zorgen we ervoor dat elke mededeling van persoonsgegevens aan derden conform deze gegevensbeschermingsverklaring en de van toepassing zijnde wetgeving inzake gegevensbescherming verloopt. Een dergelijke overdracht van persoonsgegevens kan verantwoord worden door een gerechtvaardigd belang om de structuur van onze onderneming, indien nodig, aan de economische en juridische omstandigheden aan te passen (art. 6, lid 1, f) van de GDPR).

5. Uw rechten als betrokkene

Als betrokkene hebt u het recht om op ieder ogenblik informatie te verkrijgen aangaande de over u opgeslagen gegevens. Bovendien hebt u recht op rechtzetting en wissing, op beperking van de verwerking en mogelijk ook op gegevensportabiliteit. Daarnaast hebt u het recht om klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming.

DAARNAAST KUNT U BEZWAAR INDIENEN TEGEN DE VERWERKING VAN GEGEVENS OM REDENEN DIE UIT UW SPECIFIEKE SITUATIE VOORTVLOEIEN, INDIEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS GEBEURT OP GROND VAN ART. 6, LID 1, LETTER E) OF LETTER F) VAN DE GDPR.

Indien u toestemming hebt gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u deze in de toekomst op elk moment weer intrekken.

6. Wijziging van deze gegevensbeschermingsverklaring

Deze gegevensbeschermingsverklaring werd opgesteld op 19 september 2020.

De ontwikkeling van onze socialemediakanalen kan een impact hebben op de manier waarop we persoonsgegevens verwerken. We behouden ons het recht voor om deze gegevensbeschermingsverklaring aan te passen in overeenstemming met de van toepassing zijnde wetgeving inzake gegevensbescherming. We raden u daarom aan om regelmatig onze socialemediakanalen te bezoeken, zodat u op de hoogte blijft van eventuele updates van onze gegevensbeschermingsverklaring.

Het doet ons genoegen dat u interesse toont voor ons socialemediakanaal en voor onze onderneming. De bescherming van uw persoonsgegevens is erg belangrijk voor ons en we eerbiedigen de wettelijke bepalingen inzake gegevensbescherming en gegevensbeveiliging.

Dat betekent dat we de Algemene Verordening Gegevensbescherming of GDPR naleven, alsook alle andere relevante regelgeving m.b.t. gegevensbescherming.

Hieronder vindt u informatie over de persoonsgegevens die wij bij het aanbieden van deze dienst verzamelen en de manier waarop we met deze gegevens omgaan.